REGULAMIN 2024 

 Tropem Wilczym Kietrz – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

I. ORGANIZATOR

1. Organizator lokalny – Centrum Kultury i Sportu TKALNIA

2. Pomysłodawca – Fundacja Wolność i Demokracja

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

– oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP,

– popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych,

– podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków,

– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,

– promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 03 marca 2024 r. w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 14.

2. Dystans wynosi 1963 metry. Wskazuje on na datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka „Lalka”. Równolegle odbędzie się bieg na dystansie 6 km.

3. Biuro zawodów otwarte będzie dniu startu 03.03.2024 r.

4. Program zawodów:

– godz. 12:30 – start biegu na dystansie 1963 m oraz 6 km. Po biegu przewidziany jest poczęstunek.

IV. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 120 minut.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest opłacenie pakietu startowego w biurze zawodów w dniu wydania pakietu (3 marca) oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Rejestracja, o której mowa jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

2. Łączna liczba Uczestników Biegu na 1963 m oraz 6 km. jest ograniczona do 80 osób.

2.1. Kwota wpisowego: 20 zł, dzieci i młodzież do 15 roku życia – bezpłatnie. Płatność w dniu startu w biurze zawodów.

3. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 27.02. lub do wyczerpania w/w limitu.

4. Odbiór pakietów startowych odbędzie się w biurze zawodów w Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 14, w dniu zawodów 3 marca w godzinach od 11:00 do 12:20.

5. Dodatkowe zgłoszenia w dniu zawodów, w wypadku nie wypełnienia limitu miejsc wcześniej, do wyczerpania miejsc w dniu 3 marca przed rozpoczęciem zawodów.

6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunków, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadomienia i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

7. Po złożeniu Formularza Rejestracyjnego oraz uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej Uczestnik ma prawo do odbioru Pakietu Startowego przygotowanego przez Organizatora.

8. Odbiór Pakietów startowych oraz weryfikacja uczestników odbędzie się w dniu 03.03.2024 r. w godz. 11:00 – 12:20, w biurze zawodów – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 14, 48-130 Kietrz. W celu odbioru Pakietu Startowego i Weryfikacji zgłoszenia Uczestnika należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zawodach sportowych”. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakichkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 1963 m oraz 6 km osoby, mają wszystkie osoby zgłoszone i zweryfikowane w biurze zawodów.

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody do udziału w biegu podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach.

VII. UBEZPIECZENIE

1. Bieg ubezpiecza organizator. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW dla zawodników.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

3. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w rozmiarze i typie zadeklarowanym przez uczestnika podczas odbioru pakietu startowego.

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia materialne i niematerialne podczas biegu na wyznaczonej trasie. Właściciel trasy nie odpowiada za ewentualne kontuzje spowodowane podczas biegu. Odpowiedzialność za swoje zdrowie ponosi uczestnik.

VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Podczas biegu nie będzie odbywał się pomiar czasu.

2. Pierwszych 80. Uczestników, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z RODO. Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

2. Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres imprezy@tkalniakietrz.pl lub telefonicznie tel.: 77 485 44 04

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.